Facebook Pixel
Toggle Nav
Korpa

Uslovi korišćenja i odredbe

Član 1 - SVRHA

Opšti uslovi prodaje će se primenjivati na sve prodaje robe i usluga kompanije AMEX Export-Import d.o.o. preko virtuelne prodavnice https://www.amex-lab.rs. kupcu i mogu se menjati samo uz izričitu pismenu saglasnost obe strane.

U ovom dokumentu, sledeći uslovi će značiti:

  • Kupac: lice, firma, kompanija ili drugo pravno lice koje izdaje nalog.
  • Prodavac: AMEX Export-Import d.o.o. , sa sedištem u Beogradu, Kornatska 3, poštanski broj, 11060, Beograd, matični broj 17148621.
  • Robe i usluge: bilo koji projekat "ključ u ruke", oprema, materijal i / ili njegov deo ili usluga, uključujući dokumente i usluge navedene u Nalogu ili na drugi način povezane sa njima, koje će Prodavac dostaviti Kupcu.
  • Nalog: Elektronski dokument koji služi kao oblik komunikacije između Prodavca i Kupca preko kojeg se Prodavac slaže da isporuči Robu i Usluge i Kupac se slaže da primi ove Robe i Usluge i izvrši njihovo plaćanje.
  • Ugovor: Nalog koji je Prodavac potvrdio izdavanjem poreske fakture. Ugovor se sklapa kada se izda poreska faktura, a ne kada se izda nalog ili se izda potvrda o prijemu naloga.
  • Prava intelektualne svojine (u daljem tekstu IPR): Sva nematerijalna prava kao što su know-how, autorska prava, prava na bazu podataka, prava na dizajn, prava na model, patenti, žigovi i zapisi domena za bilo koje od gore navedenih.
  • Specifikacije: Sve specifikacije i / ili opisi robe i usluga kako je navedeno u narudžbi.

Član 2 - DOKUMENTI UGOVORA

Postavljanjem elektronske ili telefonske narudžbine na https://amex-lab.rs Kupac se slaže sa oblikom komunikacije (telefonom ili e-mailom) preko koje Prodavac obavlja svoje poslove. Nalog će se sastojati od sledećih dokumenata, po važnosti:

Nalog (zajedno sa jasnim podacima o dostavi i naplati)
Specifikacije kupca (gde je primjenjivo

Ako Prodavac potvrdi nalog, to podrazumeva potpuno prihvatanje uslova Naloga. Prihvatanje narudžbine od strane Prodavca smatra se završenim kada postoji verbalna (telefonska) ili elektronska (e-mail) potvrda od strane Prodavca, bez potrebe za potvrdom od Prodavca. Prodavac ni u jednom trenutku ne razmatra nepotvrđeni nalog, vrednost ugovora.

Član 3 - VAŽNOST

Ovaj Ugovor stupa na snagu po izdavanju fakture od strane Prodavca. Informacije o izdavanju fakture se daju telefonom ili elektronskim putem (e-mail). Opšti uslovi prodaje čine osnovu zaključenog ugovora, pored toga što je garancija izdata od strane prodavca ili dobavljača istog.

Član 4 - PROŠIRENJE OBAVEZA PRODAVCA

Prodavac će koristiti svoje stručno i tehničko znanje da bi postigao rezultat koji je naveden u Nalogu i dostaviti Robu i Usluge koji zadovoljavaju zahteve, potrebe i specifikacije kupca;

Informacije prikazane na web-stranicama prodavca su informativne prirode i dokumentovane ili modifikovane od strane Prodavca prema datotekama / prezentacijama proizvođača. Takođe, zbog prostora i doslednosti informacione strukture, opisi proizvoda mogu biti nepotpuni, ali prodavac nastoji da predstavi najrelevantnije informacije u skladu sa informacijama dobijenim od proizvođača kako bi se proizvod koristio u parametrima po kojima je kupljeno;

Komunikacija sa prodavnicom - može se obaviti interakcijom sa njom, objavljivanjem mišljenja o proizvodima ili komunikacijom preko adresa navedenih u okviru za kontakt. Isključivanje lokacije ili ignorisana mišljenja ili adrese koje sadrže uvrede ili neprikladan jezik biće isključene. Prodavac ima slobodu da upravlja primljenim informacijama bez potrebe da to opravdava.

Član 5 - KRETANJE I PODUGOVARANJE

Prodavac može dodeliti i / ili podugovoriti treću osobu za usluge koje su u skladu sa narudžbinom, obaveštavajući Kupca, i nije potreban nikakav sporazum. Prodavac će uvek biti odgovoran Kupcu za sve ugovorne obaveze.

Član 6 - PRAVA INTELEKTUALNE I INDUSTRIJSKE SVOJINE (IPR)

Kupac razume pravo intelektualne svojine i neće otkriti bilo kojoj trećoj strani ili objaviti (putem interneta ili medija) bilo koju informaciju dobijenu od prodavca. Nazivi lokacija i grafike su takođe zaštitni znaci AMEX Export-Import d.o.o. i ne mogu se preuzeti, kopirati ili koristiti bez pismene dozvole vlasnika.

Član 7 - POLITIKA POVJERLJIVOSTI ZA OBRADU LIČNIH PODATAKA

Mi, AMEX Export-Import do.o.o se obavezujemo da ćemo zaštititi vaše lične podatke prilikom obrade ovih podataka. Pre nego što nam pošaljete svoje lične podatke, preporučujemo vam da pročitate ovu politiku, koja će vam pružiti informacije o tome kako Amex Export-Import d.o.o. obrađuje vaše lične podatke kao deo procesa pružanja naših usluga.

Koje lične podatke prikupljamo i obrađujemo?

Amex Export-Import d.o.o. je dobavljač stakla, laboratorijske opreme i potrošnog materijala ("Usluge"). Subjekt Amex Export-Import d.o.o. koji ste kontaktirali je kontrolor podataka u vezi sa ličnim podacima koji su primljeni i obrađeni u vezi sa vama kao deo pružanja usluga vama.

Kada kontaktirate Amex Export-Import d.o.o. mi ćemo obraditi informacije, uključujući lične podatke koje ste nam otkrili, ili detalje o pošiljci, kao što su vaše ime, prezime, telefonski broj, poštanska adresa ili e-mail adresa. Preporučujemo da ne otkrivate osetljive lične podatke, kao što su podaci koji ukazuju na rasno ili etničko poreklo, religiju, članstvo u sindikatima, seksualnu orijentaciju, zdravstveno stanje itd.

Amex Export-Import d.o.o. takođe može primati lične podatke o vama od drugih operatera podataka u svrsi pružanja ili pomoći Amex Export-Import d.o.o. putem usluga ili zahteva od vas kao krajnjeg korisnika određene usluge.

Amex Export-Import d.o.o. će obraditi vaše lične podatke u skladu sa zakonodavstvom na snazi. Imajte na umu da se lični podaci mogu obraditi na drugačijoj pravnoj osnovi, kao što su pristanak, ugovor, zakonska obaveza, zaštita i ostvarivanje legitimnih interesa, itd. Legitiman interes može biti obrada ličnih podataka za interne potrebe u Amex Export-Import d.o.o., kao što su usluge / proizvodi i marketing.

Ako, u izuzetnim okolnostima, Amex Export-Import d.o.o. date lične podatke koji su klasifikovani kao osetljivi lični podaci, Amex Export-Import d.o.o. je u obavezi da obrađuje takve osetljive lične podatke samo u skladu sa važećim zakonima za koje je to potrebno.

Zašto prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke?

Vaši lični podaci se obrađuju prvenstveno radi ispunjenja partnerstva sa Amex Export-Import d.o.o. ili vašeg klijenta Amex Export-Import d.o.o. ili vašeg zahteva da preduzmete korake za rešavanje vaših zahteva (na primer, prilikom popunjavanja obrasca za kontakt kao deo zapisa ili ankete ) ili po zakonu, ili kako to zahtevaju važeći zakoni, uključujući primjenjive zakone o zaštiti podataka.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Vaši lični podaci se obrađuju sve dok je to potrebno radi ispunjavanja gore navedenih ciljeva I u skladu sa važećim zakonom, posebno ako ste sklopili ugovor sa Amex Export-Import d.o.o. ili je Amex Export-Import d.o.o. primio lične podatke o vama od Amex Export-Import d.o.o. klijenata sa kojima su potpisali ugovor.

Sa kim ćemo deliti vaše lične podatke?

Vaši lični podaci se mogu deliti sa određenim dobavljačima usluga ili IT agentima i provajderima. Bilo koji dobavljač treće strane koji koristi Amex Export-Import d.o.o. će biti obavezan da obrađuje vaše lične podatke samo u skladu sa uputstvima Amex Export-Import d.o.o i da održava razumno uverenje u vaše lične podatke.

Takođe, Amex Export-Import d.o.o. može preneti vaše lične podatke dobavljačima treće strane, kao što su prevoznici, kako bi vam pružili usluge.

Pod određenim okolnostima i u skladu sa zakonodavstvom, otkrivanje podataka nadležnim organima može biti neophodno. Možemo takođe otkriti vaše lične podatke kako bismo uspostavili, izvršili ili branili naša zakonska prava.

U slučaju potpune ili delimične reorganizacije ili prodaje Amex Export-Import d.o.o., obelodanjivanje će, ako je primenjivo, biti u skladu sa važećim zakonom koji reguliše obradu ličnih podataka.

Kako štitimo naša prava?

Svaki pristanak koji ste nam dali tokom procesa može biti povučen u bilo kom trenutku putem poruke (vidi kontakt detalje ispod).

Takođe imate pravo da pristupite vašim ličnim podacima obrađenim u vezi sa Vama, pod određenim pravnim izuzecima. Pored toga, možete se protiviti prikupljanju i daljoj obradi vaših ličnih podataka. Pored toga, imate pravo da zahtevate da bilo koja obrada bude ograničena, da se vaši lični podaci ispravljaju, ako je potrebno, ili da se brišu pod određenim okolnostima.

[U nekim slučajevima, možete zatražiti i pregled vaših ličnih podataka u strukturiranom, često korišćenom, kompjuterski čitljivom formatu, a Vi možete od nas zatražiti da ih prenesemo na druge podatke operatora.]

U bilo kom trenutku možete se protiviti obradi vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga.

Koga treba kontaktirati?

Ako želite da iskoristite bilo koje od svojih prava ili imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti ili vašom obradom ličnih podataka, možete nas kontaktirati na office@amex-lab.rs ili telefonom na +381 11 279 0 365.

Reklamacije

Ako želite podneti zahtev u vezi s obradom vaših ličnih podataka, možete nas kontaktirati putem e-maila, telefona ili pisma, kao što je gore navedeno. Takođe možete podneti žalbu lokalnoj agenciji / organu za zaštitu podataka.

Član 8 - DEFINICIJE KAZNI

Ako se isporuka i / ili početak narudžbe ne može poštovati, Prodavac je dužan da obavesti Kupca o predviđenom roku isporuke. Kupac ima pravo tražiti dodatnu štetu od Prodavca, kada je to dopušteno zakonom, u slučaju potpunog ili delimičnog propusta prodavca da izvrši Ugovor u skladu sa utvrđenim rokovima. Ako Kupac kasni da plati robu u roku navedenom u računu Prodavca, dužan je platiti kaznu od 0,5% na dan dospelog iznosa. Ako Prodavac dobije pogrešne informacije o fakturisanju ili isporuci proizvoda, određuje se novi rok narudžbe, u roku od 3 radna dana.

Član 9 - FAKTURISANJE - PLAĆANJE

Cena, način plaćanja i rok plaćanja navedeni su u Nalogu. Prodavac će kupcu ispostaviti račun za isporučenu robu i usluge, a obaveza kupca je da dostavi sve informacije potrebne za izdavanje računa u skladu sa važećim propisima.

Član 10 - RIZICI I ODGOVORNOSTI

Isporuka

Prodavac se obavezuje da će robu i usluge slati putem kurira kupcu ili da ih lično preda registrovanom radnom mestu.

Transport

Osim ako nije drugačije dogovoreno od strane Prodavca i Kupca, Prodavac ispunjava rizike i odgovornosti povezane sa Robama i Uslugama u trenutku njihove predaje od strane domaće kurirske kompanije sa kojom Prodavac sarađuje sa Kupcem ili predstavnikom postavljenim Kupcu ili direktno Kupac je određeni predstavnik Kupca. Prodavac će osigurati pravilno pakovanje Robe i Usluga i osigurati prenos pratećih dokumenata na trajnom mediju (tiskanom / poštom ili na mjestu na računu Kupca). Prodavac će isporučivati robu i usluge na teritoriji Srbije.

Usluge na licu mesta

Prodavac može na izričit zahtjev Kupca pružiti usluge koje se sastoje od preuzimanja, instaliranja, pokretanja i prihvatanja isporuke. Ove usluge će biti dogovorene direktno između Prodavca i Kupca u pogledu cene, uslova plaćanja i uslova isporuke.

Član 11 - PRIHVATANJE I PRAVO NA NAKNADE

Prihvatanje će se izvršiti kada roba i usluge budu u skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim u nalogu. Ako Kupac otkrije da Isporuka ili pružene Usluge nisu u skladu sa Tehničkim Specifikacijama, onda će Prodavac uskladiti Proizvode i Usluge u maksimalnom roku koji je jednak trajanju izvršenja Naloga bez imputiranja troškova od Kupca. u vezi sa ovim operacijama. Prodavac će se takođe pridržavati odredbi GEO 34/2014 i primjenjivati će povratnu politiku. Prodavac ima pravo, kada razmatra postupke Kupca da ima lošu nameru da traži naknadu štete Kupcu, pod uslovima iz zakona.

Član 12 - GARANCIJE

Pored svih drugih garancija predviđenih važećim zakonima i detaljno opisanih u garantnom listu koji je izdao Prodavac ili Prodavac Prodavca, oni garantuju Kupcu bilo koje nesukladnosti koje mogu da utiču na sve ili deo Robe i Usluga, izuzev uobičajenih habanja, za period od 12 meseci od datuma izdavanja fakture prodaje. Izuzeci čine potrošni proizvodi, koji nemaju koristi od garancije.

Član 13 - PRENOS IMOVINE

Imovina nad Robama i Uslugama će biti preneta u trenutku plaćanja od strane Kupca na lokaciji koja je navedena u nalogu (dostavljanjem - potvrda o prijemu transportnog dokumenta dostavljenog od strane kurira ili potpis na poreskoj fakturi u slučaju isporuka od strane osoblja Prodavca).

U slučaju dostave putem kurira, Prodavac nije ovlašćen da kupcu omogući otvaranje paketa pre potpisivanja isporuke, već tek nakon potpisivanja isporuke i plaćanja njihove moguće protuvrednosti. Prodavac se ne može smatrati odgovornim za sadržaj isporučenih paketa, osim ako postoji dokument zaključen od strane Kupca i predstavnika kurira koji je izvršio dostavu.

Član 14 - POŠTOVANJE ZAKONA I STANDARDA

Prodavac će se pridržavati svih važećih zakona, propisa i pravilnika koji se odnose na njegove ugovorne performanse, uključujući bez ograničenja proizvodnju, montažu, rukovanje, transport, skladištenje, pakovanje ili isporuku robe i usluga i primenjive na zdravlje, sigurnost i okolinu.

Član 15 - ODGOVORNOST

Prodavac ne može biti odgovoran za bilo kakve štete koje Kupac ili treća strana mogu pretrpeti kao rezultat Prodavčeve ispunjenosti bilo koje od njegovihl obaveza prema Nalogu i za štete nastale upotrebom Robe i Usluga nakon isporuke i posebno gubitak proizvoda.

Promocije su dostupne u okviru ograničenja zaliha.

Prodavac će biti odgovoran ako podugovarači i / ili partneri bilo koje vrste uključeni u izvršenje Naloga ne ispune nijednu od svojih ugovornih obaveza.

Član 16 - KARAKTERISTIKE ISPISANIH CENA ILI GREŠAKA

Prodavac se trudi da pruži tačne informacije o ceni i karakteristikama proizvoda. Neke cene i / ili karakteristike mogu biti pogrešne. U slučaju narudžbine sa nevažnom cenom, Prodavac ima pravo da otkaže nalog kupca. U slučaju narudžbine za proizvod sa pogrešnim karakteristikama, Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći da dostavi Kupcu proizvod sa karakteristikama što je moguće bliže onima predstavljenim na sajtu u trenutku postavljanja narudžbine. Ako se Kupac ne slaže sa predlozima Prodavca, Prodavac ima pravo otkazati narudžbinu Kupca.